top of page
Image by Mailchimp

Integritetspolicy

Varför och för vem?
På Elerts Färghandel AB med org.nr 556456-4481 (”vi”, ”oss", ”vår”) bryr vi oss om personlig integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter. Vi vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter och därför har vi upprättat den här policyn.

 

Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. Denna policy riktar sig till kunder och användare av våra digitala tjänster.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Vi på Elerts Färghandel AB har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Här vill vi ge dig en förståelse för vilka typer av Personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

 

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för det ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in
personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund och huvudsakligen följande personuppgifter:


- Kontakt- och identifikationsuppgifter för att bekräfta din identitet, verifiera dina uppgifter och kunna kommunicera med dig.
- Betalinformation för att kunna erbjuda exempelvis autogiro och andra betalsätt.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål de samlades in för. Beroende av vilken rättslig grund vi stödjer behandlingen på kan detta a) följa av ett avtal, b) vara beroende av ett giltigt samtycke, c) framgå av lagstiftning eller d) följa av en intern bedömning baserad på en intresseavvägning.


Vi sparar aldrig dina Personuppgifter längre än nödvändigt och gallrar regelbundet personuppgifter. Elerts Färghandel AB vidtar även rimliga åtgärder för att hålla personuppgifter som behandlas aktuella samt att radera inaktuella och på annat sätt felaktiga eller överflödiga personuppgifter.

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi inhämtar dina personuppgifter på ett antal olika sätt och du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.


Vi får främst tillgång till dina personuppgifter:
- Genom att du själv har lämnat dina personuppgifter till oss.

Vilken information ger vi till dig?
För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs att vi har s.k. laglig grund. När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan
som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Elerts Färghandel har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att de skyddas från förlust, missbruk och obehörig eller otillåten åtkomst.
Organisatoriska säkerhetsåtgärder är de åtgärder som implementeras i arbetssätt och rutiner inom organisationen. Våra organisatoriska säkerhetsåtgärder är:

 

- Interna styrdokument (policys/instruktioner)
- Inlogg- och säkerhetshantering

 

Tekniska säkerhetsåtgärder är åtgärder som implementeras genom tekniska lösningar. Våra tekniska säkerhetsåtgärder är:


- Säkert nätverk
- Regelbunden kontroll av säkerhetsnivå

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Du är den som bestämmer över dina personuppgifter och vi strävar alltid efter att se till att du kan utöva dina rättigheter så effektivt och smidigt som möjligt.

Cookies
En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som laddas ner till din dator när du besöker vår webbplats. På vår webbplats www.elertsfarg.se använder vi cookies. Detta för att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa möjliga uppleves när du besöker oss digitalt. Det hjälper även oss att förstå hur du använder vår webbplats och för att förstå och förbättra effekten av våra marknadsföringkampanjer.


De cookies som används kan delas upp i två typer. ”Förstapartscookies” – Cookies som placeras ut av oss och ”Tredjepartscookies” – Cookies som placeras och används av tredjepartsföretag som ex Google Analytics.
Beroende på funktion har våra cookies olika varaktighet. Det finns sessionscookies och permanenta cookies.


1. Session cookies varar endast under ditt digitala besök. Det betyder att webbläsaren raderar dessa cookies när du stänger din webbläsare.


2. Permanenta cookies stannar på din enhet efter att webbläsaren har stängts och varar under den tidsperiod som anges i cookien.
 

De olika cookies som används på vår webbplats kan du tal del av här bredvid till vänster.

Om vi inte håller vad vi lovar
Om du upplever att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, även efter att du uppmärksammat oss på detta, har du alltid rätt att lämna ditt klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Ändringar i den här policyn
Vi reserverar oss rätten att göra ändringar i denna Policy. I de fall ändringen påverkar våra skyldigheter eller dina rättigheter, kommer vi att informera om ändringarna i förväg så att du ges möjlighet att ta ställning till den uppdaterade policyn.

Kontakt
Om du har frågor gällande dina rättigheter eller har några andra frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss

XSRF-TOKEN

En grundläggande sessionscookie som används av säkerhetsskäl.

Consent-policy

Grundläggande cookie som sparas i 12 månader. Används för parametrar till cookiebanners.

HS

Grundläggande sessionscookie som används av säkerhetsskäl.

svSession

Grundläggande cookie som sparas i 12 månader. Den används för i samband med användarinloggning.

bSession

Grundläggande cookie som varar i 30 minuter. Används för mätning av systemaktivitet.

Fedops.logger.X

Grundläggande cookie som sparas i 12 månader. Används för stabilitets/effektivitetsmätningar.

SSR-Catching

Grundläggande cookie som sparas i en minut. Den används för att kartlägga vilket system som laddar webbplatsen.

TS*

Grundläggande sessionscookie som används av säkerhetsskäl samt antibedrägeriskäl.

bottom of page